Edukacja domowa

Jesteśmy jedną z niewielu placówek w województwie kujawsko-pomorskim, która zezwala na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli poprzez tzw. „edukację domową”, a dodatkowo wspiera edukatorów domowych.

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów oraz wyznaczone przez nie osoby, odbywająca się poza systemem edukacji szkolnej. Dzieci edukowane domowo nie chodzą do szkoły, lecz uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców lub opiekunów. Nauka odbywa się nie tylko w domu i nie tylko pod okiem rodziców. Bardzo często uzupełniana jest „wyjazdami w teren”, podróżami, zwiedzaniem, uprawianiem rozmaitych rodzajów hobby i sportów, uczestnictwem w dodatkowych zajęciach, kołach zainteresowań, drużynach harcerskich. My jako szkoła również współorganizujemy spotkania dla dzieci z Edukacji Domowej.

Kto może uczyć w domu?

Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem i zastanawiasz się czy możesz uczyć swoje dziecko w domu, odpowiedź brzmi: tak. Nie musisz mieć ukończonych żadnych specjalistycznych kursów, studiów pedagogicznych, a nawet wyższych studiów. W trybie edukacji domowej dzieci mogą spełniać swój obowiązek szkolny od edukacji przedszkolnej, poprzez edukację wczesnoszkolną, szkołę podstawową, gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną.

Co oferujemy?

 1. Kontakt bieżący i stały z naszym koordynatorem Edukacji Domowej (informacje, pomoc merytoryczna i organizacyjna, pomoc w rozkładzie materiału).
 2. Pomoc w organizacji spotkań dla dzieci w placówce lub poza nią.
 3. Pomoc w organizacji grupy wsparcia dla rodziców raz w miesiącu.
 4. Możliwość brania udziału w wycieczkach szkolnych pod opieką swoich opiekunów.
 5. Zakup podręczników wspomagających organizację pracy w domu. 
 6. Organizowanie egzaminu klasyfikującego dla dzieci w miłej, ciepłej i wolnej od stresu i rywalizacji atmosferze.
 7. Dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

Co należy zrobić, aby Twoje dziecko mogło uczyć się w trybie edukacji domowej w naszej szkole?

 1. Umów się na spotkanie z dyrektorem i zapisz swoje dziecko do naszej szkoły. Według nowej ustawy, dziecko musi zamieszkiwać województwo kujawsko-pomorskie.
 2. Złoż komplet wymaganych dokumentów aby uzyskać zgodę dyrektora na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Potrzebne dokumenty to:
 • Opinia z Publicznej Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej publicznej lub niepublicznej (opinia dotyczy rozwoju dziecka w danym momencie, nie jest ona zgodą na edukację domow, nie okrela też predyspozycji rodziców czy dziecka do spełniania obowizku szkolnego poza szkołą).
 • Oświadczenie dotyczące egzaminów, w którym rodzice zobowiązują się do przystępowania przez ich dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 • Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia, które umożliwią realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia
Od 2014 roku istnieje możliwość przejścia na tryb edukacji domowej w dowolnym momencie roku szkolnego.
Facebook