Szkoła podstawowa

Co musisz wiedzieć?

 1. Szkoła Podstawowa Centrum Edukacji Montessori jest Ośmioletnią Szkołą Podstawową, nadzorowaną przez Kuratorium Oświaty.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 przyjmujemy dzieci do klas 1-7. Szkoła rośnie razem z dziećmi. W kolejnych latach tworzymy klasy wyższe. 
 3. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00. – 16.30. Zajęcia obowiązkowe trwają od godz. 8.30 do 15.30. Świetlica/zajęcia dodatkowe odbywają się od godz. 15:30 do 16:30.
 4. Jesteśmy Szkołą Podstawową działającą według założeń pedagogiki Marii Montessori.
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach łączonych. Klasy 1-3 to jedna grupa, 4-6 to druga grupa, 7-8 to trzecia grupa. Praca w grupach mieszanych wiekowo łagodzi i pomaga eliminować zachowania rywalizacyjne w sytuacji, kiedy uczniowie prezentują różny poziom zdolności, umiejętności i dojrzałości.
 6. Pracujemy indywidualnie – „praca własna” . Dzięki temu, że w placówce praca indywidualna odbywa się codziennie, każdy uczeń rozwija się w swoim tempie i kierunku niezależnie od wieku. W szkole odbywają się dwie „prace własne”, poranna (3 h) oraz popołudniowa (1,5 h).
 7. Szkoła Podstawowa CEM zapewnia uczniom ”przygotowane otoczenie” umożliwiające: edukację matematyczną wraz z geometrią i fizyką, językową (język polski, oraz języki obce), historyczną, geograficzną, zoologiczną i botaniczną wraz z chemią oraz edukację poprzez sztukę i muzykę. Montessori jest to jeden z najbogatszych w pomoce systemów nauczania szkolnego na świecie. Materiały Montessori są atrakcyjne, różnorodne i uporządkowane względem trudności. Uczniowie mogą samodzielnie nimi manipulować, odkrywać świat poprzez doświadczanie. 
 8. Pracujemy projektowo, łącząc wiedzę z różnych przedmiotów, tak aby nasi uczniowie potrafili łączyć fakty oraz posiadali wiedzę ogólną oraz ugruntowaną.
 9. Nasz system oceniania nie wywiera presji. Nauczyciele prowadzą indywidualną obserwację każdego ucznia i na bieżąco wiedzą jaki poziom umiejętności dziecko posiada. W naszej szkole stosujemy ocenę trójstopniową: umiejętność zaprezentowana – uczeń ćwiczy– uczeń opanował umiejętność.
 10. Oddziaływanie wychowawcze nastawione jest na umiejętność planowania i organizowania nauki oraz wypoczynku, uczestnictwa w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji, dostrzegania i formułowania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i samooceny efektów pracy.
 11. Nasza szkoła jest wolna od zadań domowych, cała obowiązkowa praca dziecka odbywa się w szkole.
 12. Nasze programy uwzględniają „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej”.
 13. Grupami szkolnymi opiekują się stali wychowawcy, którzy przebywają z uczniami przez cały dzień, również podczas pracy nauczycieli przedmiotowych. Wychowawca ma możliwość obserwacji, zdobywania wiedzy o uczniu, a także wspomagania w sytuacjach trudnych przez cały dzień. Dodatkowym opiekunem jest lektor języka angielskiego.
 14. Nauczyciele przechodzą specjalne szkolenia dla nauczycieli Montessori oraz uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez Polski Instytut Montessori oraz Polskie Stowarzyszenie Montessori.
 15.  Placówka wprowadziła warsztaty dla nauczycieli  z “komunikacji bez przemocy” a także z „uważności” do kalendarza rocznego na stałe. Ćwiczymy i praktykujemy pod okiem specjalistów w tej dziedzinie.
 16. Język angielski jest uczony w sposób naturalny, poprzez aktywny udział nauczyciela lektora w życiu uczniów oraz poprzez indywidualne zajęcia na pracy własnej. Dodatkowo, obywają się zajęcia grupowe w formie kręgu.
 17. Na stałe współpracujemy z logopedą, który wspiera rozwój mowy u dzieci. Organizujemy również opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
 18. Przykładamy dużą wagę do współpracy z rodzicami w procesie edukacji i wychowania, a w szczególności do propagowania szeroko pojętej tolerancji religijnej, kulturowej, narodowej oraz  etnicznej, a także okazywania wyrozumiałości dla odmienności.
 19. Oferujemy przede wszystkim domową, ciepłą atmosferę, współpracę z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć miejsce przyjazne dla każdego ucznia

Kadra

Dyrektorzy

Dyrektor zarządzający - Pani Marianna
Dyrektor administracyjny - Pan Adam
Dyrektor ds. pedagogicznych - Pani Iza

Nauczyciele

Pani Gosia - wychowawca klas 1-3
07
Pani Vanessa - nauczyciel klas 1-3
Miss Magda - nauczyciel klas 1-3, lektor języka angielskiego
Miss Eva - wychowawca klas 4-6 oraz lektor języka angielskiego
Pani Kamila - wychowawca klas 7-8, nauczyciel języka polskiego i historii oraz prowadząca kółko czytelnicze
64
Pani Ewa - nauczyciel geografii
Pani Ela - nauczyciel muzyki, plastyki oraz techniki
Pani Ania - nauczyciel matematyki

Specjaliści

Pani Iza - opieka psychologiczno-pedagogiczna
Pani Ania - opieka psychologiczno-pedagogiczna, koordynator zespołu terapeutycznego

Administracja

Pani Magda - sekretariat, administracja
Pani Magda - menadżer placówki

Praca własna klasy 1-3

Praca własna klasy 4-8

Facebook